ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
Novice
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

BSC

Za uspešno strateško upravljanje podjetja je zelo pomembno, da obstaja učinkovit informacijski sistem za nadzor upravljavskih, predvsem strateških informacij. Tak sistem vodstvo  podjetja in organizacijskih enot redno in periodično alarmira o odstopanjih od postavljenih vrednosti strateških pokazateljev. 

O TOMAS.BSC

V DSE skupini smo razvili metodo BSOM (Balanced Strategic and Operation Management) in tehnologijo (SW orodje) TOMAS.BSC, katerega jedro je filozofija strateškega upravljanja avtorjev Kaplan in Norton iz Harvardske univerze.

TOMAS.BSC vam omogoča da: 

  • Definirate misijo in vizijo podjetja
  • Izdelate SWOT analizo za podjetje in poslovne enote
  • Definirate strateške usmeritve in določite naloge za dosego strateških ciljev
  • Efektivno posredujete in razvijete vašo strategijo preko celega podjetja, postavite izvedene strategije za poslovne enote, trge in programe .
  • Postavite merljive cilje za vsako poslovno enoto in jih povežete s strateškimi cilji.
  • Priložite dokumente v kateremkoli formatu (Word, Excel, PDF...) na strateških usmeritvah, nalogah, poročilih o izvajanju nalog
  • Zaposleni posredujejo pobude za spremembo ciljev ali predlog novih aktivnosti za dosego ciljev
  • Odkrijete procese, ki jih je potrebno prenoviti ali preoblikovati.
  • Dosežete celovit pregled nad ključnimi vzročno posledičnimi relacijami v vašem podjetju.

Vision and strategy

Implementacija:

Pri implementaciji BSC v TOMAS.BSC sledimo naslednjim korakom:

 1. (Re)definiranje poslanstva in vizije (dolgoročne pozicije podjetja) in vnašanje v sistem
 2. Izdelava SWOT analize na osnovi analize okolja in podjetja
 3. Prepis strateških ciljev in strateških inicijativ iz strateškega plana
 4. Dopolnitev strateških inicijativ s takoimenovanimi SWOT strategijami na osnovi SWOT sinteze
 5. Določitev in vnos akcijskega načrta za vsako strateško inicijativo
 6. Definiranje KPI
 7. Povezovanje KPI s strateškimi inicijativami oziroma akcijskim načrtom.
Uspešna implementacija strategij:
 • Kaskadiranje strategij

Jasna strateška vizija ni dovolj.

Potrebno jo je na razumljiv način posredovati na vse nivoje v podjetju. Tako skrb za uresničevanje strategije ne bo prepuščena samo top managementu ampak bo to odgovornost in pravica vsakega v podjetju. Za izvedbo strategij na vseh nivojih je potrebno opredeliti jasne naloge z roki, izvajalci in zadolžitvami.

Strategije kaskadiramo navzdol po organizacijskih enotah in celo do nivoja zaposlenih. Določimo naloge za uresničitev zastavljenega cilja (z roki, izvajalci, prioriteto, priloženimi dokumenti)

 • Oblikovati merljive cilje

Česar ne moremo meriti, ne moremo obvladovati.

Za učinkovit managerski sistem podjetja pretvorijo poslanstvo in strategijo v splet uravnoteženih kazalnikov, razvrščenih v štiri vidike: finančni, poslovanje s strankami, notranji procesi ter učenje in rast. Določijo se njihove ciljne vrednosti, s tem lahko področja, ki so ključna za uspeh  strategij, podjetja merijo in upravljajo.  Na ta način bodo tudi zaposleni jasno razumeli, kakšen prispevek se od njih pričakuje pri njihovem vsakodnevnem delu, kako s tem vplivajo na uresničevanje strategije svojih poslovnih enot in podjetja, ter kakšno stimulacijo lahko pričakujejo, če bodo uspešni

Primer ekrana: skrbnik BSC lahko sam kreira KPI-je, definira tip agregacije na višje nivoje, definira  odvisnost in vpliv kazalca, določa meje, skrbnika, formulo, definicijo kazalca in strategijo. 

Vsak KPI ima sledeče karakteristike:

  a) naziv

  b) kaj z njim merimo - namen

  c) na katere druge KPI vpliva ali je od njih odvisen

  d) meje uspešnosti

  e) lahko je elementaren ali definiramo formulo za izračun

  f) frekvenca merjenja (obdobje)

  g) odgovorno osebo in skrbnika kazalca

* vsakemu kazalcu lahko določimo tudi naziv v v drugih jezikih, kar omogoča, da v trenutku lahko uamenjamo pogled nadzorne plošče v drug jezik. 

Nadzorna plošča prikazuje sve kazalce strukturirane po BSC perspektivah ali drugih dodatnih perspektivah (poljubnega števila) če je to potrebno

S tem se isto orodje TOMAS.BSC, lahko uporablja poleg strateškega in operativnega upravljanja, tudi za upravljanje s kakovostjo s čemer metodologijo in tehnologijo za vse tri ključne upravljavske segmente v podjetju prevedemo na en skupni imenovalec BSC in s tem na eno orodje TOMAS.BSC , kar poenostavlja in poceni omenjene upravljavske procese.

Ključni pokazatelji uspešnosti  na nadzornih ploščah prikazujejo:

  • vrednost kazalca - indeks realiziranih s planiranimi cilji, lahko jih primerjamo tudi s preteklimi obdobji.
  • (ne)doseganje ciljev glede na pozicijo kazalca v sektorju določene barve:

  a. rdeča barva kaže, da je kazalec pod planirano vrednostjo;

  b. rumena, da je kazalec na planiranem rezultatu 

  c. zelena, da je kazalec nad pričakovano vrednostjo

  · indikator trenda kaže ali se kazalec izboljšuje, pada ali ostaja enak glede na predhodni mesec;

  · bombo, ko nas semafor kazalcev opozarja, da ne glede na njegovo zeleno barvo na njega preži nevarnost zaradi slabih kazalcev iz ostalih perspektiv, ki vplivajo na njega.

Primer ekrana: Planirani cilji se spremljajo preko Nadzornih plošč. TOMAS.BSC omogoča kreiranje poljubnega števila nadzornih plošč (strateških, operativnih...). Z samo enim klikom dobimo analizo kazalca.  Primer ekrana: TOMAS.BSC lahko uporabite tudi za druge permance management methodologije kot je Business excellence, TQM, 20 Ključev, Upravljanje procesov...


 


Primer ekrana: Realizacijo strateških ciljev lahko spremljamo in analiziramo. Aplikacija opozarja, kje se skrivajo potencialni problemi (na organizacijskih enotah, proizvodih, ali tržnih segmentih).


 • Optimize business process
TOMAS.BSC focuses on the question of how the company should optimize its internal processes to successfully support its strategies.
 • Ensure constant improvement of strategic performance

The use of Balanced scorecard will help you monitor the accomplishments of your strategies.

All strategic measures are placed and interconnected in a matrix of perspectives and strategic themes in the Strategic map which is also interactive in the TOMAS.BSC system. By means of measure semaphores (red, yellow, green colour at the side of the measure) on the crisis map, we can control if the crisis measures are realised regarding either deadlines or targets.


 

Priemer ekrana: Dinamična strateška mapa


Primer ekrana: Uspešnost svojih podjetij ali kupcev lahko spremljamo tudi na zemljevidu.
 • Moderna technologija
  • Aplikacija je razvita v PHP   
  • Aplikacija deluje v Postgres bazi

 • Integracija z obstoječimi bazami

TOMAS.BSC lahko povežemo z vsemi obstoječimi bazami podjetja.