ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
Novice
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

Cori

1 korektivni ukrepi

V vsakem podjetju se pojavlja potreba po stalnem ukrepanju v kolikor delovanje odstopa od želenega ali planiranega. Potreba po ukrepih se lahko pojavi na osnovi internih ali zunanjih presoj, zapisov o neskladnosti, vodstvenih pregledov, slabih kazalcev merjenja uspešnosti procesov…Poleg tega, da ugotavljamo neskladja je pomembna tudi analiza vzrokov ter čimprejšnja odprava napak ali preprečitev, da bi se napake pojavile. Brez ustrezne informacijske podpore je nadzor in spremljanje izvedbe nalog na osnovi načrta ukrepanja težavna naloga. Z detajlno analizo, sprejemanjem preventivnih in korektivnih ukrepov in vsakodnevnim nadzorom nad izvajanjem pa odpravimo vzroke naših napak in preprečimo ponavljanje ter dosežemo uspešno izvajanje naših procesov.

TOMAS je razvil rešitev, ki vam omogoča analizo vseh neskladij, analizo vzrokov in načrt korektivnih ukrepov za odpravo neskladij ter načrt preventivnih ukrepov za preprečitev nastajanja neskladij. Modul korektivni ukrepi ima sledeče značilnosti:

1.1 Vnos neskladja

Ko ugotovimo odstopanje je prva faza vnos neskladja.

Ko začnemo vnašati neskladja se najprej avtomatsko dodeli zaporedna številka neskladja glede na tip skupaj z letnico in oznako. Določimo naziv neskladja ter vhodni dokument oziroma izvor, na osnovi katerega je prišlo do ugotovitve odstopanj. Določimo organizacijsko enoto, kjer se je pojavilo odstopanje, šifriran vzrok neskladja ter odgovorno osebo. Dodamo lahko tudi obširnejše pojasnilo oz. opis neskladja. Določimo rok za rešitev neskladja in rok za preverjanje uspešnosti rešitve neskladja.

Dodamo lahko tudi originalen dokument oz.zapis. na osnovi katerega je prišlo do potrebe po ukrepanju.

Za vsako vrsto vhodnega dokumenta oz. izvora lahko podjetje samo dodaja poljubno število različnih vnosnih polj (vrednosti, tekst, DA/NE polje, Datum – v kolikor je polje vrednost lahko naredimo tudi formulo, da se izračuna iz drugih vnosnih polj). Tako je TOMAS.Cori brez dodatnega programiranja možno uporabiti čisto vsakem podjetju in to za več vrst neskladij, celo upravljanja s tveganji1.2 Ugotovitve

Odgovorna oseba lahko tukaj vpisuje svoje ugotovitve zakaj je prišlo do odstopanja oziroma, kje se lahko pojavi odstopanje.


1.3 Načrt ukrepanja

Na osnovi ugotovitev lahko sprejmemo korekcije, korektivne (srednjeročne) in preventivne (dolgoročne) ukrepe.

1.3.1 Korekcije

Z določitvijo korekcij ukrepov odgovorna oseba določi kratkoročne ukrepe, s katerimi čimprej dosežemo odpravo neskladja. Določimo še roke za izvedbo korekcij. Izvajalci o izvedbi posamezne korekcije poročajo, v pregledu ukrepov se vidi status posamezne korekcije, stopnja dokončanja in porabljen čas in sredstva.


Za vsak izvor neskladja lahko podjetje samo dodaja poljubno število različnih polj za vpis ukrepa (vrednosti, tekst, DA/NE polje, Datum).

1.3.2 Korektivni ukrepi

Z določitvijo korektivnih ukrepov odgovorna oseba določi srednjeročne ukrepe za odpravo neskladij. Za vsako neskladje lahko določimo več korektivnih ukrepov z različnimi izvajalci. Določimo še roke za izvedbo korektivnih ukrepov. Izvajalci o izvedbi posameznega ukrepa poročajo, v pregledu ukrepov se vidi status posameznega ukrepa, stopnja dokončanja in porabljen čas in sredstva.


Za vsak izvor neskladja lahko podjetje samo dodaja poljubno število različnih polj za vpis korektivnega ukrepa (vrednosti, tekst, DA/NE polje, Datum).

1.3.3 Preventivni ukrepi

Na osnovi ugotovitev o vzrokih neskladij lahko določimo preventivne ukrepe, s katerimi naj bi preprečili, da se podobna napaka ponovi tudi pri drugih procesih, postopkih itd


1.3.4 Rešitve

Za vsako neskladje lahko po zaključku lahko naredimo končni povzetek rešitve neskladja.


Za vsak izvor neskladja lahko podjetje samo dodaja poljubno število različnih polj za vpis rešitve (vrednosti, tekst, DA/NE polje, Datum).

1.4 Poročila

Izvajalci poročajo o izvedbi ukrepov , iz načrta ukrepanja, za katere so bili zadolženi. Ločimo med Poročili o izvedbi korekcij, korektivnih ukrepov in Poročil o izvedbi preventivnih ukrepov.

Za vsak ukrep lahko napišejo eno ali več poročil, kjer opišejo izvedena dela in datumu zaključka.


Dodamo lahko poljubno število prilog, ki so lahko iz diska, v kolikor imate TOMAS.DM pa jih lahko povežete z dokumenti, ki so že tam.