ProduktiReferenceDistributerjiContactsTehnološki partnerjiDSE skupina
News releases
Implementacija na Srbskih železnicah
08.11.2016
Začeli smo z implementacijo TOMAS na Srbskih železnicah, http://www.serbianrailways.com/


Implementirali bomo module: TOMAS.DM (Upravljanje dokumentov), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Meeting (upravljanje sestankov in sklepov), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi), TOMAS.Proces (procesi).
Read more

Implementacija TOMAS v Energetiki Maribor
08.06.2016
Začeli smo z implementacijo v Energetika Maribor, Slovenija, www.energetika-mb.si


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cori (korektivni ukrepi) 
Read more

Implementacija TOMAS v skupini Don don Srbija
08.09.2015
Začeli smo z implementacijo v skupini Don don, Srbija, http://www.tvojih5minuta.rs/


Implementirali bomo module: TOMAS.BP (Plan), TOMAS.Dashboards (nadzorne plošče), TOMAS.Reports (poročila), TOMAS.Projects (projekti), TOMAS.Cons(konsolidacija), TOMAS. Meeting (Sestanki)
Read more

Produkti

TOMAS.BSC (Balanced ScoreCard) – spremenite vašo strategijo v dejanja

Naši svetovalci in naša SW rešitev sodelujejo z vami pri opredeljevanju poslanstva in vizije podjetja, določanju strateških usmeritev. Strategije natančno določimo in pojasnimo sodelavcem in zaposlenim. Za vsako strategijo določimo naloge, z roki in izvajalci. Izvajalci v aplikaciji BSC poročajo o izvajanju nalog. Za vsako strateško usmeritev določimo kazalce s katerimi bomo merili uspešnost izvajanja nalog. Uspešnost sodelavcev merimo in nagrajujemo..

TOMAS. MIS (Managerski informacijski sistem) – bodite obveščeni

TOMAS.MIS vam z integracijo razpoložljivih informacij, nastalih na operativnem nivoju poslovanja vsako jutro na zaslonu prikaže vse ključne elemente vašega poslovanja - v grafični in numerični obliki. MIS omogoča poljubno globoko raziskovanje poslovnih elementov ko in če je potrebno. Prednost TOMAS.MIS je, da so prvi konkretni rezultati razvoja vidni in uporabni že v že v dveh do treh mesecih, saj razpolagamo s širokim naborom standardnih rešitev.

TOMAS.Proces (Modeliranje procesov)- Prenova procesov in podpora ISO -posnemite svoje procese in jih usmerite v doseganje uspešnosti in odličnosti

TOMAS.Proces je SW rešitev, ki je namenjena modeliranju procesov, kot pomoč pri prenovi poslovnih procesov ali podporo vodenja sistema kakovosti, predvsem ISO 9001:2008. Kritične elemente poslovnih procesov analiziramo in postavimo cilje optimizacije ali prenove. Hkrati procese opišemo v skladu z metodologijo standarda ISO, tako da lahko presoje opravljate kar preko računalnika. Aplikacija je povezana z aplikacijo za vodenje dokumentov, vsaka sprememba se takoj odrazi tudi na procesih.

TOMAS.BP (Poslovni načrt) -ne pustite se presenetite, presimulirajte svoje poslovne odločitve

Rešitev lahko uporabimo za različne namene planiranja: letni plan, strateški plan, plan posameznega podjetja,

plan skupine itd. Rešitev omogoča planerjem popolno svobodo pri definiranju poljubnega števila kakršnih koli vnosnih poročil za planiranje. Nekatera poročila so že predpripravljena in jih lahko spreminjamo. Izvajamo tudi simulacije poslovnih načrtov s spremembami parametrov (količin, cen izdelkov in vhodnih elementov, stroškov ipd.)

TOMAS.Meeting (Vodenje sestankov)– povečajte pravočasno in kvalitetno realizacijo sklepov

Z stalnim pregledom nad realizacijo dogovorjenih sklepov dosežemo, da odgovorni svoje naloge končajo pravočasno in kvalitetno. S tem ko podjetje uspe povečati odstotek realizacije dogovorjenih sklepov in usmeritev zagotovo doseže ali celo preseže planirane cilje.

TOMAS.Invest (Nadzorovanje investicij)– nadzorujte svoje investicije

Vsa podjetja, ki se želijo razvijati in slediti sodobnim trendom, morajo investirati. Pogosto so to veliki zneski, zato so velike tudi posledice, ki lahko sledijo napačnim odločitvam. Ne pustite se presenetiti, preverjajte svoje investicije z našo aplikacijo , ki vam omogoča enostavno simulacijo poslovnih odločitev že v predinvesticijski fazi, ter kvalitetno spremljanje učinkov investicije.

TOMAS.Reclaim (Spremljanje reklamacij) spremljajte zadovoljstvo vaših kupcev

TOMAS.Reclaim vam omogoča elektronsko spremljanje reklamacij, učinkovito odpravljanje napak in preprečuje nastanek novih ter in s tem ohranjanje lojalnosti strank.

TOMAS.Cons – posodobite konsolidiranje svojih računovodskih izkazov

TOMAS.Cons ne zahteva enotne in drage glavne knjige za vsa povezana podjetja, avtomatski zajem bruto bilanc povezanih podjetij-brez ročnih vnosov, avtomatski preračun v EUR iz tujih valut, avtomatska pretvorba tujih Bruto bilanc v Bruto bilance po Slovenskih računovodskih standardih, mesečni računovodski izkazi vseh povezanih podjetij skupine EUR po SRS, mesečni računovodski izkazi Skupine in mesečno izvajanje konsolidacij, avtomatsko izločanje medsebojnih prometov podjetij skupine na nivoju analitičnih kontov , (prihodki,odhodki, terjatve, obveznosti), vgrajena pravila konsolidacij (kapital, tečajne razlike...), ki omogočajo, da se večina konsolidacij izvede avtomatsko

TOMAS.Report – olajšajte sebi in vašim podjetjem poročanje

Rešitev je najprej namenjena službam matičnega podjetja, ki predpisujejo in zbirajo poročila povezanih podjetij. Drugi so poročevalci povezanih podjetij, ki s prijavo na Internet portal dobijo pregled nad vsemi poročili, ki jih morajo oddati v obliki excelov, wordov ali vnaprej oblikovanih form za vnos s strani matičnega podjetja.. Oddana poročila se pregledujejo s pomočjo filtrov po vseh parametrih poročil (podjetje, vrsta poročil, datum, status...). Oddana poročila lahko odpremo in pregledamo, na osnovi pregleda lahko poročilo zavrnemo ali potrdimo, zraven pa pripišemo še svoj komentar, ki bo objavljen skupaj s poročilom. Poročilo je objavljeno (vidno vodstvu in drugim odgovornim) šele po potrditvi ustrezne službe matičnega podjetja. Modul je uporaben tudi za poročanje služb znotraj podjetja.

TOMAS.Cori (Korektivni ukrepi)-ukrepajte v primeru odstopanj delovanja vašega podjetja od ciljev

S pomočjo naše rešitve definirate korektivne ukrepe za odpravo odstopanj na osnovi meritev, presoj ali pa preventivne ukrepe za preprečitev nastanka le teh. Na enostaven način potem spremljate kako se naloge iz korektivnih in preventivnih ukrepov uresničujejo v postavljenih rokih.

TOMAS.DM:

(Upravljanje dokumentov) - vođenje dokumentov - ne izgubljajte časa z iskanje dokumentov

S pomočjo naše SW rešitve so vsi dokumenti podjetja dostopni v digitalni obliki, kadarkoli in kjerkoli. Uporabniku prijazna aplikacija ponuja samo tiste dokumente, do katerih ima posamezna oseba pravico. Aplikacija zagotavlja sledljivost dokumentov, dokumente usklajujemo in potrjujemo, pregledujemo tekočo in predhodne verzije, pravice do dokumentov...

TOMAS.CRM - Upravljanje s kupci in aktivnostmi

Upravljanje odnosov s strankami (ang. CRM - Customer Relationship Management) je strategija v podjetju, ki pozornost osredotoča na odnose s strankami. Tako se strategija osredotoča na strankine kupne navade, podatke o stranki, komunikacije s stranko itd..

Včasih je bila programska podpora samo največjim podjetjem, zdaj smo v TOMAS razvili rešitev, ki je po sprejemljivi ceni dosegljiva tudi manjšim.

TOMAS.Project - Enostavno in uporabniku prijazno orodje za upravljanje projektov

TOMAS.Project je uporabniku prijazno orodje za upravljanje enostavnih projektov, ki ga lahko uporabljajo celo direktorji. Z njim ne poskušamo in nočemo konkurirati kompleksnim orodjem za projekt management, kot je npr. MS project.

Reference
V preko 20 letih smo sodelovali z več kot 200 menadžerji na različnih projektih (Perutnina Ptuj, Droga Portorož, Luka Koper, Intereuropa, Trimo, Mercator, Živila Kranj, Kolinska, Žito Gorenjka, Slovenske železnice, Tosama, NKBM, Merkur, Adriatic Slovenica, Continental, Prvi faktor Zagreb, Valkarton, TAB, TKK, Ministrstvo za zdravje, Tigar Srbija, Komunala Brčko. Comita Slovenija, Kozmetika Afrodita, Skupina Don don…


Trenutne reference TOMAS:

 

§Continental Korbach (Proces, BSC) 
§KUDU, Saudska Arabija (BSC)
§Bolnišnica Golnik (ISO DM)
§Mercator skupina (ISO DM-10.000 uporabnikov)
§Ministrstvo za zdravje (Poročila enot nujne medicinske pomoči)
§NKBM (Konsolidacija)
§Adriatic Slovenica (Poslovni plan)
§Sumida Slovenija (Sestanki)
§Kozmetika Afrodita (Plan, Nadzorne plošče, Poročila, Projekti, Sestanki)
§Skupina Don don (Plan, Nadzorne plošče, Poročila, Projekti, Sestanki, Konsolidacija)
§Predilnica Litija (DM, Sestanki, Reklamacije, Cori, Projekti, CRM)
§Novellus (CRM, Naročila)
§DBS  (Sestanki, Projekti)
§Cardio medical (Reklamacije)
§Energetika MB (Projekti, Cori, Plan, Nadzorne plošče)

Distributerji

Distributerji:


 

Contacts
Tehnološki partnerji
The use of cutting-edge technologies, investment in research and continuous development are the foundation upon which they build.

They are a software development company specializing in:
  • Design and implementation of customized solutions in the areas of:

    • financial reporting,
    • prodution planning,
    • web programming and multitimedia solutions.


  • Development of customised turnkey software solutions.
http://www.resevo.com
g. Alan Perc, direktor Energetike Maribor
V našem podjetju smo se intenzivno lotili notranje digitalizacije poslovnih procesov s pomočjo kompletnega nabora modulov sistema Tomas. Zelo smo se razveselili ko so naši nadgradnji sistema zagotavljanja kakovosti s pomočjo modulov Tomas dali visoko oceno tudi presojevalci TÜV pri nedavnem obisku. Read more